MODERN MODULAR

logo

ผลงาน

Moterway Toilet_07
Moterway Toilet_12

ห้องน้ำสาธารณะ ทางด่วนหมายเลข 7

จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา และความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการก่อสร้างในประเทศไทย เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และไทย ควบคุมดูแลด้านคุณภาพของสินค้า ทั้งในด้านวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

ห้องน้ำสาธารณะ

2022

ทางด่วนหมายเลข 7